Wednesday, May 16, 2007

做架輛
鴛刀長,上刻「仁者」;

鴦刀短,上刻「無敵」。
你()就算好叻,不過佢冇義務要受你()氣。

你()都有道理,不過佢都有權唔贊成你()。

你()可以話人讀書少,你()唔應該笑人唔識嘢。

你()可以話人能力低,你()唔應該鬧人冇X用。

佢都係有錯,但係你()嘅錯唔會因為咁而delete左。

你()係幾慘嘅,但係冇問候你()果啲唔等於就係衰人。

佢係有對你()唔住,咁你()係唔係就可以大條道理走去打到佢飛起?

我都知我炮仗頸,所以我都將呢度啲「你」轉哂做「」黎提醒自己。

23 comments:

梁巔巔 said...

Wa! 呢篇, 好 X 深!

微豆 said...

For a while, I thought you were goint to talk abt martial art with the picture of two "lovely" Chinese daggers. Now, I hope you are not "going postal" with them !!! (Yikes)

vicky said...

做 "炸兩"!

我估你又比人激親.

the inner space said...

書劍江山又名書劍恩仇錄﹐「鴛鴦刀」洛冰是
「奔雷手」文太來的妻子!

the inner space said...

改正:

應該是「奔雷手」文來...

xiao zhu said...

巔巔:

真係好深咩? 係唔係你呢輪食得太多好嘢咋?

xiao zhu said...

Haricot,

I suppose you know what I'm talking about. It's sad to see people who really can't face or even see their own selves.

xiao zhu said...

Vicky:

唔好咁講,唔係畀人激親,而係我自己太執著,兼諸事八卦,好多嘢唔關自己事,都會成日睇唔過眼做架輛啫。

唏,炸兩係我嘅 favorite 黎架!^_

xiao zhu said...

Space:

係呀,無線嘅版本係朱江同李司棋演嘅。

我選擇呢幅相除左覺得對刀靚之外,主要係取其刀上所刻嘅字嘅意思,好啱我呢篇嘅感覺。"仁者無敵",牛鬼蛇神給我滾!!

Todd said...

係咪,打仗時見到隔籬中隊,傷兵累累,所以忍唔住要開炮還擊?

小豬,你識得反省同提醒自己,咁都幾叻噃!
扣你一個缺點啦! =)

xiao zhu said...

Todd:

唔係呀(有啲唔好意思咁),係我呢頭自己仲打緊仗,果頭仲死性不改、八八卦卦咁去人哋個戰場度幫拖呀。

所以,我加一分,2:1,我領先。哈哈!

你咪駛旨意呀,扣分? 個比賽都冇呢條規則,冇雙方同意,你唔可以亂黎架!

Todd said...

原來係中日大戰期間,你仲派兵去幫韓國。果然夠雷呢!見你咁有義氣(八卦?),就俾你加一分,領先住先啦!我好快就追上黎喇!

xiao zhu said...

Todd:

駛乜講(懶得戚咁)!我係義氣仔女黎架嘛!

Yeh, 2 比 1!

Manna said...

Xiao Zhu,
掂 !!!!

不敗的魔術師 said...

金老既「鴛鴦刀」,正正就係講緊「仁者無敵」啦

xiao zhu said...

Manna:

多謝你撐我呀!多啲黎坐呀! ~_~

xiao zhu said...

魔術師:

多謝到訪。

lu said...

xiao zhu真好,袋錢入我袋.寫出來也順便提醒我呀! ;)

xiao zhu said...

Lu:

共享、共勉。 ^_^

C.M. said...

小珠:

原來講緊仁者無敵...係咁既意思。(若有所悟)

算把啦,你... Sorry,改口:不如咁,你先收番起呢雙仁者無敵,到你同佢調轉角色既時候,再攞出黎用啦。以後大把機會。

(又借問聲,係咪有個word verification會少d spam既呢?)

xiao zhu said...

CM:

呢幾日我發覺自己越黎越低B,已經自信大跌,你唔好再咁玄喇。

spam 嘅問題,我不嬲都係電腦白痴,呢啲咁深嘅嘢我唔識答呀,對唔住。不過我諗都應該係加左會好啲囉。

macy said...

做炸兩,小心d喎,而家d人好惡.好似叫人唔好食烟都會被人打.哎!

聖經都有講過,"耶穌說:「為什麼看見你弟兄眼中有刺,卻不想自己眼中有樑木呢?你自己眼中有樑木,怎能對你弟兄說,容我去掉你眼中之刺呢?」(馬太福音七章3-4節)。"
我唔係教徒,但係啱聽的都會聽.
我想好多人明白呢句說話,但肯定沒有多少人做到.
見到呢d人,我而家唔會嬲,只是可憐佢.

你好叻吖! ^_^

xiao zhu said...

Macy:

刺和樑木是我經常會引用和用來提醒自己的。

我都預左我好易畀人打架嘞,我盡量就住喇。因為總要有人出聲嘅,我唔介意做醜人。