Saturday, March 08, 2008

感恩 070308

大手掌輕柔地拍著我的背
慢慢地睡酣了
是一份久違了的安穩

10 comments:

新鮮人 said...

每日感恩一次,
會唔會好忙架!

放心啦,
你會好好的,
最要向佢感恩嘅係你自己,
因為路是你自己走著!

大啤啤 said...

傻豬豬,

!大手?咁啤啤隻大爪得唔得呀?
讀多d書先,話唔定會變成人型熊妖個噃。
不過點變都好,咪變人妖就得啦!

快d攞住本書,繼續走去巡場先

Karelian said...

BB呀~

xiao zhu said...

新鮮:

每日其實都會有很多值得我們去感恩的事,無需特別費神用力的。

也謝謝你提醒我自己的貢獻。^^

xiao zhu said...

大啤啤:

你隻大爪? 你輕輕力唔好抓傷我嘅話,我諗都得嘅。

xiao zhu said...

Karelian:

嗯,係呀。~~

思..寧 said...

突然間溫馨左咁多既...

xiao zhu said...

思..寧:

嗯 ~_~

C.M. said...

真係好!

xiao zhu said...

C.M.:

唔知我明唔明你嘅意思呢?