Sunday, February 21, 2010

正月初八

.
多日的嚴寒開始減退,
正為迎接新生命的來臨,
實在無限欣喜!
恭喜米搞、米太和米b女!


.

7 comments:

shek said...

也在此恭賀米搞伉儷弄瓦之喜,恭喜!恭喜!

xiao zhu said...

Shek:

不好意思,我寫得不清楚,誤導了你!我們應該恭賀米搞伉儷弄璋之喜、米b女升級做姐姐!

魔術師 said...

搞到我以為小豬生左隻豬仔添!

xiao zhu said...

魔術師:

哈哈,說話可以亂講,仔唔可以亂生。

亦 said...

唔怕, 而家興架, 生咗唔要咪丟落垃圾桶或坑渠囉, 啲八十後都係咁...


呀, 忘記豬你 年快落呀!仲有青春常豬!

xiao zhu said...

亦:

越興嘅嘢,我越唔會做個喎。

我以為你忘記左豬添。

小寶 said...

>搞到我以為小豬生左隻豬仔添!

x2
如果唔睇最尾果句的話